Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebanks Gavefond

Helgeland Sparebank sitt eget Gavefond har siden 2007 vært en del av bankens bidrag til utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland. Fondsmidlene brukes til å støtte aktiviteter i lag, foreninger og mange andre gode samfunnsformål som kan skape trivsel og livsglede.

Norske sparebanker har anledning til å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. Helgeland Sparebank er en solid og robust lokal sparebank med sterk markedsposisjon, og vi har et sterkt ønske om å bidra aktivt til samfunnsutviklingen på Helgeland. 

Her kan du søke om gavestøtte til små og mellomstore prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom, og som bidrar til økt bolyst og aktivitet i våre lokalsamfunn. Du kan også søke om gavestøtte til ulike kulturarrangement som bidrar til økt mangfold og gjør våre lokalsamfunn rikere. 

Gavefondet prioriterer barn og ungdoms oppvekstvilkår, samt verdiskapende virksomhet i bred forstand. Vi gir gaver til ulike aktivitetstilbud, aktivitetsutstyr, sosial inkludering og mangfold, utvikling av bygg og anlegg, mestring og læring, og kompetansehevende tiltak.

Totalt har Gavefondet gitt nærmere 107 millioner kroner tilbake til Helgeland siden oppstarten i 2007. Gavemidlene er gått til over 1500 ulike gode formål på hele Helgeland.

I 2018 tildelte Gavefondet gaver for i overkant av ni millioner kroner til over 150 ulike formål på Helgeland.

Her er noen eksempler på gavetildelinger de siste årene: 20182017

Søk om gavetildeling

Gavefondet gir ikke gavestøtte til:

 • Ordinær drift av organisasjoner eller tradisjonell daglig drift av laget
 • Støtte til reiseutgifter og ulike turer
 • Offentlige kjerneoppgaver eller lovpålagte oppgaver
 • Bokutgivelser og dokumentasjonsmateriell, eksempelvis historiebøker, bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m.
 • CD-utgivelser, videoproduksjoner o.l.
 • Foredrag, dekning av utgifter til foredragsholdere o.l.
 • Restaurering, utbygging, oppgradering eller påbygging av ungdomshus, forsamlingshus og allaktivitetshus 
 • Bygging, restaurering, oppgradering, vedlikehold eller påbygging av ulike typer kaier, flytebrygger, vanlige brygger eller gjestehavner
 • Utbedring, oppgradering eller utbygging av lekeplasser, fotballbaner og andre uteområder i regi av lokale velforeninger
 • Anskaffelse eller utbedring av gatelys i regi av lokale foreninger
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet / sponsorrater
 • Prosjekter som gjennomføres utenfor Helgeland
 • Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er sendt
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
 • Offentlige institusjoner

Vi fortsetter å støtte idretts- og kulturtiltak

Møteplasser står tomme, festivaler og cuper avlyst, og samfunnet er satt på pause til september. Mange frivillige organisasjoner som allerede har en sårbar økonomi, har nå mistet inntektskildene sin over natten. 

Vi opprettholder vår sponsing til idrett, kultur og kulturliv slik at barn og unge i størst mulig grad kan fortsette sin aktivitet ut fra de retningslinjer som gjelder til enhver tid for å begrense smitte av koronaviruset. Til dere som ikke får gjennomført arrangementer som planlagt, vil midlene for dette komme så snart dere gjennomfører arrangementet, eller et alternativt opplegg. H

Hvis dere har idéer til alternative opplegg ber vi dere skissere disse, med en ny beskrivelse og ny budsjettering.  Da gjør vi en individuell vurdering av hvert enkelt foreslåtte arrangement og kostnadene bak dette før det eventuelt iverksettes.