Hopp til hovedinnhold

Bankens vedtekter

Helgeland Sparebanks vedtekter er fastsatt av Forstanderskapet

Kap. 1. Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1 Foretaksnavn

Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank.

Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle tjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til gitte konsesjoner og den til enhver tid gjeldende lovgivning.


Kap. 2. Sparebankens egenkapital.

§ 2-1 Grunnfondskapital

Sparebankens opprinnelige grunnfond utgjorde kr. 436.455,- hvorav kr. 430.590,- er tilbakebetalt og kr. 5.865,- ikke pliktes tilbakebetalt.
Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte eller annen avkastning av grunnfondskapitalen.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken kan utstede omsettelige egenkapitalbevis.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 208.714.270,- fordelt på 20.871.427 egenkapitalbevis à kr. 10,-  fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.


Kap. 3. Forstanderskap

§ 3-1 Forstanderskap

Sparebanken skal ha et forstanderskap. Forstanderskapet skal settes sammen og ha oppgaver og ansvar som følger av lovgivningen for sparebanker og disse vedtekter.

Det skal legges vekt på at de valgte medlemmer til forstanderskapet samlet avspeiler Sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

Alle valgene skal være avholdt innen utgangen av april.

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning

Forstanderskapet skal ha 25 medlemmer og 25 varamedlemmer.

9 medlemmer med 9 varamedlemmer velges av innskyterne/kundene, jfr. § 3-4.

6 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av de ansatte, jfr. § 3-6.

10 medlemmer med 10 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis, jfr. § 3-5. 

Medlemmene møter som representanter for de grupper som har valgt dem inn i forstanderskapet. Et medlem av forstanderskapet kan ikke møte med fullmektig eller med egen rådgiver uten særskilt vedtak i forstanderskapet.

Bare myndige personer er valgbare til forstanderskapet og kan avgi stemme ved valgene.

§ 3-3 Valgperiode

Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av egenkapitalbeviseierne velges for 4 år.

Av de medlemmer som velges av innskytere ved første gangs valg går 2 medlemmer ut etter loddtrekning hvert år.  Dette gjelder de første 3 år.  Deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst.

Av de medlemmer som velges av egenkapitalbeviseiere går ved første gangs valg 2 medlemmer ut etter loddtrekning etter ett år, 3 medlemmer etter loddtrekning etter to år og 2 medlemmer ut etter loddtrekning etter tre år. Deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekning foretas av valgkomiteen. Medlemmer som går ut kan gjenvelges.

§ 3-4 Innskytervalg av medlemmer til forstanderskapet

Medlemmer og varamedlemmer for innskyterne skal velges fra sparebankens virkeområde på Helgeland. Det tilstrebes å få til en jevn geografisk fordeling blant de som velges.

Innenfor de rammer som følger av § 3-2 kan alle som har innskudd i Sparebanken over et minstebeløp og av en varighet som fastsatt i forskrift, avgi stemme ved innskytervalgene.

Minst ett av de medlemmer som velges skal ha et virke eller en bakgrunn som avspeiler samfunnsfunksjonen.

Innskyternes valg av medlemmer med varamedlemmer skal skje på valgdag(er). Styret kan gi nærmere regler om gjennomføring av valgene, herunder om valgene skal gjennomføres som elektroniske valg.

Innskytere kan stemme for eget innskudd og som representant for annen innskyter, men kan ikke avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

Innskytervalgt medlem av forstanderskapet som ikke lenger oppfyller kravet til valgbarhet skal fratre sitt verv umiddelbart.

§ 3-5 Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Eierne av egenkapitalbevis skal velge 10 av forstanderskapets medlemmer og 10 varamedlemmer.

Valgene forberedes av egenkapitalbeviseiernes medlemmer i Sparebankens felles valgkomite, jf. § 5-1. Valgene gjennomføres i samsvar med disse vedtekter og bestemmelser gitt av Finansdepartementet. Styret kan bestemme at valgene skal gjennomføres som elektroniske valg og gi bestemmelser om gjennomføringen.

Innenfor de rammer som følger av § 3-2 og denne bestemmelse, er alle eiere av egenkapitalbevis i Sparebanken valgbare og har stemmerett ved valget.

Forstanderskapets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkalling kan skje elektronisk eller ved bruk av andre medier og skal sendes eierne av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før møtet og skal inneholde opplysninger om:

 • Bestemmelser om stemmerett.
 • Hvem som er på valg og hvilket tidsrom valget gjelder for.
 • Hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn dersom forslaget ikke er vedlagt innkallingen.
 • Hvilken frist som gjelder for melding til Sparebanken for egenkapitalbeviseiere som vil delta i valget. Fristen skal ikke være tidligere enn det som følger av lov eller forskrift. Har en egenkapitalbeviseier ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes å delta i valget.

Egenkapitalbeviseiervalgt medlem av forstanderskapet som ikke lenger oppfyller kravet til valgbarhet skal fratre sitt verv umiddelbart.

 § 3-6 Ansattes valg

Innenfor de rammer som følger av § 3-2 kan ansatte i Sparebanken velge inntil 6 medlemmer og 6 varamedlemmer av og blant de som er ansatt i Sparebanken. Valgene organiseres og gjennomføres av de ansatte i samsvar med de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for ansattes valg til sparebankenes organer.

Kun den som er ansatt i Sparebanken er valgbar og har stemmerett. Ansatt som er valgt til medlem eller varamedlem til forstanderskapet skal fratre når arbeidsforholdet til Sparebanken opphører.

§ 3-7 Forstanderskapets oppgaver

Forstanderskapet skal ha det ansvar og de oppgaver som følger av lovgivningen for sparebanker og disse vedtekter.

Forstanderskapet skal: 

 1. Føre tilsyn med styrets forvaltning av Sparebanken og påse at Sparebankens formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og forstanderskapets egne vedtak.
 2. Godkjenne årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
 3. Motta opplysninger om Sparebankens drift. Hvert medlem i forstanderskapet kan kreve opplysninger om Sparebankens drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Forstanderskapet kan selv, eller ved utvalg, iverksette undersøkelser.
 4. Treffe vedtak om godtgjørelse for Sparebankens tillitsvalgte og revisor.
 5. Velge leder og nestleder til forstanderskapet.
 6. Velge de medlemmer og varamedlemmer til styret som ikke skal velges av og blant de ansatte ved egne valg, se vedtektenes § 4-1.
 7. Velge styrets leder og nestleder.
 8. Velge leder og medlemmer, med personlige varamedlemmer, til en valgkomite som skal forberede valgene, samt fastsette instruks for valgkomiteen som skal sikre at de krav som stilles til egnethet er oppfylt.
 9. Velge revisor eller revisjonsfirma.
 10.  Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under forstanderskapet.

Vedtak om, eller fullmakt til, å oppta fremmedkapital som skal telle med i Sparebankens ansvarlige kapital treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Opptak av annen fremmedkapital hører inn under styret.

§ 3-8 Forstanderskapets ledelse

Forstanderskapet skal ha en leder og en nestleder, jf. vedtektene Pkt. 3.7 nr. 5., som velges for 2 år.

Forstanderskapets leder skal åpne og lede møtene i forstanderskapet og skal sørge for at det føres protokoll over forhandlingene.
Lederen av forstanderskapet skal ha møte og talerett i valgkomiteen og kontrollere at de personer som innstilles som medlemmer og varamedlemmer til styret tilfredsstiller de krav som lovgivningen stiller til egnethet. Lederen skal ellers ha de oppgaver som følger av lov og forskrifter og vedtak i forstanderskapet.

I lederens fravær utføres oppgavene til forstanderskapets leder av forstanderskapets nestleder.

§ 3-9 Forstanderskapets møter

Forstanderskapets møter holdes der banken har sitt forretningskontor, eller annet sted på Helgeland. 

Forstanderskapet innkalles av styret så ofte som det er nødvendig. Styret skal innkalle til møte i forstanderskapet når det kreves av forstanderskapets leder, Sparebankens revisor eller minst en tredjedel av forstanderskapets medlemmer. 

Innkalling skjer med lovens frist. Sakslisten skal forelegges forstanderskapets leder før innkallingen sendes.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til forstanderskapets møter. De skal ha rett til å være til stede og uttale seg dersom forstanderskapet for det enkelte tilfellet ikke bestemmer noe annet. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være tilstede med mindre dette åpenbart ikke er nødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

Møtet åpnes og ledes av forstanderskapets leder.

Forstanderskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er tilstede. Forstanderskapet kan ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt anledning til å delta. Har et medlem forfall skal varamedlem gis anledning til å møte.

Avstemning skjer skriftlig, dersom ikke forstanderskapet treffer annen beslutning. Hvert medlem har en stemme. Som forstanderskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, med mindre beslutningen krever et kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige forstanderskapsmedlemmer.

Møterett i forstanderskapet har den som etter lov eller disse vedtekter er gitt en slik rett.  Andre kan gis møterett etter vedtak i forstanderskapet.  

§ 3-10 Protokoll

Over forhandlingene føres protokoll under møtelederens ansvar. Dersom forstanderskapet ikke treffer annen beslutning i det enkelte møte, skal protokollen godkjennes og underskrives av møteleder og to andre møtedeltakere som velges i møtet.

§ 3-11 Elektronisk kommunikasjon

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet er gjort tilgjengelig på Sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til forstanderskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapet, herunder bankens årsrapport. Et medlem av forstanderskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av forstanderskapet. 


Kap. 4. Styret, revisjons- og risikoutvalg.

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av fra 6 til 9 medlemmer og inntil 4 varamedlemmer.

Forstanderskapet velger inntil 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Inntil 2 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Sparebanken

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Alle som velges til medlem eller varamedlem til styret må tilfredsstille de krav til egnethet som følger av lovgivningen.

Medlem av forstanderskapet som velges som styremedlem, trer ut som medlem av forstanderskapet.

Styrets leder, nestleder, øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret velges for 2 år.

Av dem som er valgt trer minst halvdelen ut etter loddtrekning etter ett år, og deretter hvert år de som har tjenestegjort lengst. Loddtrekning foretas av valgkomiteen.

Medlemmer og varamedlemmer som går ut, kan gjenvelges.

§ 4-2 Styrets møter

Styrets leder sammenkaller til styremøte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det. Et styremedlem kan kreve at styrets leder sammenkaller til møte.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer i styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Som styrets flertall gjelder det som flertallet av de møtende styremedlemmer, eller de som deltar i behandlingen, har stemt for. De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Styrets leder skal sørge for at det føres protokoll over styremøtene. Protokollen skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær. 

§ 4-3 Styrets ansvar og oppgaver

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, forskrift, instruks, samt disse vedtekter.

Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet, og har plikt til å påse at regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for administrerende direktør med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret treffer vedtak om å oppta fremmedkapital som ikke skal telle med i Sparebankens ansvarlige kapital. Styret kan delegere denne kompetansen og fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, kreditter og garantier. 

§ 4-4 Signatur og fullmakter

Administrerende direktør eller 2 av styrets medlemmer i fellesskap representerer Sparebanken og forplikter med sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 4-5 Revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg

Styret skal utpeke egne revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg som utgjøres av en mindre krets av styrets medlemmer. Hvert av utvalgene skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta utvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.  Godtgjørelsesutvalget skal ha minst en representant for de ansatte.

Styret fastsetter instruks for revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg.

§ 4-6 Daglig ledelse

Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør skal sørge for at bankens regnskapsførsel er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.


Kap. 5. Valgkomiteer

§ 5-1 Felles valgkomite

Forstanderskapet velger en valgkomité som skal bestå av inntil 6 medlemmer og inntil 6 personlige varamedlemmer.  De ansatte skal ha ett medlem og ett personlig varamedlem og innskyterne og eierne av egenkapitalbevis skal ha to medlemmer hver, med personlige varamedlemmer, i valgkomiteen.  Ett medlem av valgkomiteen, med personlig varamedlem, skal ikke være ansatt eller tillitsvalgt i Sparebanken.

Forstanderskapets leder skal ha møte og talerett i valgkomiteen, jfr. § 3-8.

Valget gjelder for en periode på 2 år. Hvert år går de ut som har gjort tjeneste lengst. Første gang går minst halvparten (unntatt den som er ansattes representant) ut etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Et komitémedlem som går ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år. I slike tilfelle vil valg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

Valgkomiteen skal forberede følgende valg:

 • Leder og nestleder i forstanderskapet.
 • Medlemmer og varamedlemmer til styret.
 • Leder og nestleder til styret.
 • Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.
 • Leder og nestleder til valgkomiteen.
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer som skal representere innskyterne på valgdager for innskyterne
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer som skal være valgbare på valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

For de valg av medlemmer og varamedlemmer som skal være valgbare på valgdager for innskyterne avgir kun innskyterrepresentantene i valgkomiteen innstilling.  For valg av medlemmer og varamedlemmer som skal være valgbare på valgmøte for eiere av egenkapitalbevis avgir kun egenkapitalbeviseiernes representanter i valgkomiteen innstilling.

Ingen kan innstilles som medlem eller varamedlem til styret uten å oppfylle de krav til egnethet som følger av lovgivningen.

Forstanderskapet fastsetter instruks og retningslinjer for valgkomiteens arbeid, jfr. vedtektenes § 3-7. 


Kap. 6. Årsoppgjøret

§ 6-1 Resultatregnskap, balanse og årsberetning

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resultatregnskapet, balansen og styrets årsberetning) legges frem for bankens revisor. Årsoppgjøret skal, hvis mulig, være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av februar.

Forstanderskapet trer sammen hvert år innen utgangen av mars måned, for å behandle styrets årsberetning og revisors beretning. Forstanderskapet fastsetter bankens regnskap og det årlige utbytte på egenkapitalbevis.


Kap. 7. Revisjonen

§ 7-1 Valg av revisor. Oppgaver

Forstanderskapet velger revisor og fastsetter dennes godtgjørelse. Forstanderskapets leder kan utpeke ny revisor dersom revisor fratrer. Ny revisor tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte, hvor endelig valg foretas.
Revisjonsutvalget skal avgi uttalelse om valg av revisor.

Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskaper og behandling av dens øvrige anliggende i samsvar med lov, forskrifter gitt i medhold av lov, vedtekter og eventuelle pålegg av forstanderskapet.


Kap. 8. Årsresultat.

§ 8-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet for siste regnskapsår tilordnes eiere av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de regler som følger av § 10-17 i lov om finansforetak.

Overskudd som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

§ 8-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den del av eierkapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke er dekket etter første punktum, dekkes ved forholdsmessig overføring fra kompensasjonsfondet og overkursfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital. 


Kap. 9. Avvikling

§ 9-1 Beslutning om avvikling

Vedtak om avvikling treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring.

§ 9-2 Disponering av sparebankens kapital

Etter at alle skyldnere har mottatt fullt oppgjør, skal eierandelskapital som er tilbake fordeles forholdsmessig mellom eierne av egenkapitalbevis.
Grunnfondskapital som er tilbake overføres til én eller flere sparebankstiftelser etter vedtak i forstanderskapet.

 
Kap.10. Vedtektsendringer

§ 10-1 Vedtak

Endring av disse vedtekter vedtas av forstanderskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvdelen av alle medlemmer stemmer for det.

§ 10-2 Ikrafttreden

Endringer i vedtektene trer i kraft når de er registrert i Foretaksregisteret.
I de tilfeller hvor det følger av lov eller forskrift trer ikke endringer i vedtektene i kraft før endringene er godkjent av offentlig myndighet (Finanstilsynet).

 


Disse vedtekter er vedtatt av forstanderskapet for Helgeland Sparebank i møte 23. oktober 1980, 30. september 1983, 26. februar 1985, 26. februar 1988,

15. april 1988, 1. juli 1988, 28. oktober 1988, 27. februar 1989, 14. april 1989, 27. april 1990, 26. februar 1991, 24. april 1992, 22. august 1997, 19. februar 1999, 7. oktober 1999, 28. april 2000, 26. april 2002, 21. februar 2003, 5. mars 2004, 25. oktober 2005, 8. mars 2007, 26. april 2007, 27. mars 2008, 30. oktober 2008, 25. mars 2010, 26. oktober 2010, 20. desember 2010, 28. mars 2011, 20. mars 2013, 25. mars 2015, 30. mars 2016, 16. november 2016 og 29. mars 2017

Vedtektene i PDF-format