Hopp til hovedinnhold

Eierstyring og selskapsledelse i Helgeland Sparebank

Virksomhetsstyring i Helgeland Sparebank består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak.

Virksomhetsstyring omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom årlige gjentagende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Risikostyring og intern kontroll er prosesser integrert i mål- og resultatstyringen. Helgeland Sparebank rapporterer årlig en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring i virksomheten med detaljer for hvert risikoområde samlet. Rapporten oppdateres kvartalsvis med kvartalsinformasjon for ansvarlig kapital og kapitaldekning. Videre oppdateres dokumentet løpende med øvrig ny informasjon som kan ha vesentlig betydning for bankens finansielle stilling. Rapporten skal dekke kapitalkravsforskriftens spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon. 

Mer om eierstyring og selskapsledelse - fra bankens årsrapport for 2017