Hopp til hovedinnhold

Vellykket plassering av rettet emisjon

På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 130 millioner.

Det vises til børsmelding 24. oktober 2016 vedrørende mulig rettet emisjon av egenkapitalbevis samt planlagt reparasjonsemisjon i Helgeland Sparebank.

På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en rettet emisjon av 1 857 142 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 10, til tegningskurs NOK 70 per egenkapitalbevis. Bruttoproveny i den rettede emisjonen vil således være ca. NOK 130 millioner.

Melding om tildeling i den rettede emisjonen vil bli sendt til investorer som er tildelt egenkapitalbevis rundt 25. oktober 2016. Betalingsdatoen for tildelte egenkapitalbevis forventes å være medio/ultimo november 2016. Levering av egenkapitalbevisene vil skje når godkjennelse fra Finanstilsynet foreligger og prospekt for notering av egenkapitalbevisene er godkjent og offentliggjort, forventet ultimo november 2016.

Styret har besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en etterfølgende reparasjonsemisjon av inntil 314 285 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 70, med bruttoproveny inntil ca. NOK 22 millioner, med ikke-omsettelige allokeringsretter til egenkapitalbeviseiere per 24. oktober 2016 (slik disse fremkommer i VPS per utløpet av 26. oktober 2016), unntatt egenkapitalbeviseiere som ble kontaktet og tilbudt egenkapitalbevis i den rettede emisjonen. Egenkapitalbevisene i Helgeland Sparebank vil handles eksklusiv rett til å delta i reparasjonsemisjonen fra og med 25. oktober 2016, og det vil sendes separat børsmelding om nøkkelinformasjon om rett til deltakelse i reparasjonsemisjonen.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen vil starte når prospekt for reparasjonsemisjonen er godkjent og offentliggjort, forventet ultimo november 2016. Overtegning og tegning uten allokeringsretter i reparasjonsemisjonen vil være tillatt.

Egenkapitalbeviseiere (eller andre personer) som er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig, eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) vil medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak, vil ikke kunne delta i den etterfølgende reparasjonsemisjonen.

Gjennomføring av emisjonene er betinget av (i) nødvendige selskapsvedtak, herunder godkjennelse av styret og forstanderskapsmøtet som forventes avholdt 16. november 2016 og (ii) godkjennelse fra Finanstilsynet på vilkår som er tilfredsstillende for bankens styre. Gjennomføring av reparasjonsemisjonen er i tillegg betinget av at nødvendig prospekt utarbeides, godkjennes av Finanstilsynet og offentliggjøres i samsvar med verdipapirhandelloven. 

Arctic Securities AS og Norne Securities AS er tilretteleggere for den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen. Advokatfirmaet Selmer DA er engasjert som juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

  • Adm. dir. Lisbeth Flågeng, tlf 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen, tlf 916 88 286

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.