Hopp til hovedinnhold

Fortsatt sterk vekst og godt resultat i tredje kvartal 2016

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 367 mill kr pr 30.09.16. Tilsvarende tall i fjor var 188 mill kr. Banken vil nå innhente egenkapital for å bidra til finansiering av den positive aktiviteten på Helgeland.

Bak resultatet ligger god basisdrift, økt resultatandel fra tilknyttet selskap og inntektsføring av pensjon som følge av endring fra ytelse til innskuddsbasert pensjon. Tap på utlån er fortsatt moderate.

12 måneders utlånsvekst på 10,1 % er godt over landsgjennomsnittet. For å kunne ta del i det markedsvinduet som er på Helgeland og derigjennom sikre en lønnsom vekst, har bankens styre besluttet å innstille på en økning av bankens egenkapital inntil 130 mill kr. Dette støtter opp under bankens visjon om å være en drivkraft for vekst på Helgeland og vil sikre bankens ledende posisjon i regionen. Vi ser fortsatt en effekt av DNBs nedleggelse av flere kontorer, samtidig som det i flere bransjer er forholdsvis høy investeringsvilje.

Innskuddsveksten ble også over landsgjennomsnittet med 11,1 %. Trenden med at helgelendinger i gjennomsnitt har høyere andel av sin sparing i bank synes å fortsette. Dette bidrar til at banken opprettholder en høy egenfinansiering gjennom innskudd fra egne kunder.

Arbeidsledigheten var 2,2 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen tredje kvartal. Dette er fortsatt lavere enn i Norge med 2,8 %. Boligprisene hadde en høyere gjennomsnittlig utvikling enn landsgjennomsnittet (for eneboliger opp 10,1 % mot 8,1 % i Norge).

Oppsummert er det investeringsvilje og optimisme på Helgeland. Dette henger sammen med lav arbeidsledighet og det faktum at personkundene har god kjøpekraft samtidig som mange næringslivsaktører har relativt store ordrebøker. I den grad lav oljepris og lavere investeringsnivå i oljesektoren har gitt ringvirkninger i regionen er dette knyttet til enkeltaktører i en begrenset del av bankens markedsområde.

Delårsrapport pr 30.09.2016

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286