Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank planlegger rettet emisjon

Helgeland Sparebank planlegger å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 130 millioner rettet mot eksisterende eiere og utvalgte nye investorer. Formålet med den rettede emisjonen vil være å øke egenkapitalen i banken med henblikk på bankens muligheter for lønnsom vekst de kommende 12-18 måneder.

Tegningskursen og emisjonsbeløpet i den rettede emisjonen vil bli avgjort av styret på bakgrunn av en "book-building"-prosess. Minste bestillings-/allokeringsbeløp i den rettede emisjonen vil være et beløp i NOK som tilsvarer EUR 100 000 (likevel slik at banken og tilretteleggerne etter eget skjønn kan invitere og akseptere bestillinger for lavere beløp fra inntil 149 investorer).

Bestillingsperioden i den rettede emisjonen vil begynne umiddelbart og ventes avsluttet 24. oktober 2016 kl. 22:00. Banken forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og uten varsel, når som helst å forkorte, forlenge eller avslutte bestillingsperioden. Resultatet av den rettede emisjonen vil bli offentliggjort i egen børsmelding etter at bestillingsperioden er avsluttet.

Banken har mottatt forhåndstilsagn fra Sparebankstiftelsen Helgeland om tegning av egenkapitalbevis for inntil NOK 100 millioner i den rettede emisjonen. Sparebankstiftelsens andel i emisjonen kan reduseres ned mot en tilsvarende proratarisk andel som for øvrige eksisterende egenkapitalbeviseiere som deltar i den rettede emisjonen. Det er også mottatt forhåndstilsagn om tegning for betydelige beløp fra andre investorer.

For at øvrige eksisterende egenkapitalbeviseiere skal få anledning til å tegne seg til samme tegningskurs, planlegges det en etterfølgende reparasjonsemisjon med ikke-omsettelige allokeringsretter til egenkapitalbeviseiere som ikke kontaktes og tilbys egenkapitalbevis i den rettede emisjonen. Egenkapitalbeviseiere som blir kontaktet i den rettede emisjonen vil dermed ikke motta allokeringsretter i reparasjonsemisjonen, uavhengig av om disse deltar i den rettede emisjonen. Overtegning og tegning uten allokeringsretter i den etterfølgende reparasjonsemisjonen planlegges tillatt. Den etterfølgende reparasjonsemisjonen planlegges igangsatt ultimo november 2016.

Styret beslutter endelig størrelse på den etterfølgende reparasjonsemisjonen når det er tatt stilling til endelig volum og kurs i den rettede emisjonen. Tegningskursen i reparasjonsemisjonen vil være lik som i den rettede emisjonen.

Forutsatt en vellykket plassering av den rettede emisjonen, vil egenkapitalbevisene i Helgeland Sparebank handles uten rett til å motta allokeringsretter i den etterfølgende reparasjonsemisjonen fra og med 25. oktober 2016.

Banken ser gode muligheter for lønnsom vekst i tiden som kommer. Dette gjør at banken ønsker å styrke soliditeten. Styret i banken har vurdert ulike alternativer og har kommet til at strukturen beskrevet over best ivaretar bankens og egenkapitalbeviseiernes felles interesser. Tatt i betraktning gjennomføringsrisiko, kostnad og sannsynlig prising og utvanning ved en fortrinnsrettsemisjon, samt antatt tilgjengelighet i kapitalmarkedet, har styret etter grundige overveielser vurdert forholdet slik at det foreligger tilstrekkelige grunner til å fravike egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett. Det er styrets syn at emisjonen er strukturert på en måte som så langt som mulig ivaretar hensynet til likebehandling og er i banken og egenkapitalbeviseiernes felles interesser.

Egenkapitalbeviseiere (eller andre personer) som er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig, eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) vil medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak, vil ikke kunne delta i emisjonene.

Gjennomføring av emisjonene er betinget av (i) nødvendige selskapsvedtak, herunder godkjennelse av styret og forstanderskapsmøtet som forventes avholdt 16. november 2016 og (ii) godkjennelse fra Finanstilsynet på vilkår som er tilfredsstillende for bankens styre. Gjennomføring av reparasjonsemisjonen er i tillegg betinget av at nødvendig prospekt utarbeides, godkjennes av Finanstilsynet og offentliggjøres i samsvar med verdipapirhandelloven.

Prospekt for (i) notering av egenkapitalbevis i den rettede emisjonen på Oslo Børs og (ii) tilbud og notering av egenkapitalbevis i etterfølgende reparasjonsemisjonen, planlegges offentliggjort i forkant av tegningsperioden for reparasjonsemisjonen.

Arctic Securities AS og Norne Securities AS er tilretteleggere for den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen. Advokatfirmaet Selmer DA er engasjert som juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

  • Adm. dir. Lisbeth Flågeng, tlf 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen, tlf 916 88 286

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.