Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 2. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 143 mill kr pr 30.06.18. Resultatet er et produkt av stabil bankdrift og høy aktivitet i bedriftsmarkedet, men er preget av engangshendelser som gir høyere tap og nedskrivninger enn normalt. Resultatet gir en EK-avkastning på 7,0 %.

Helgeland sparebank drives lønnsomt og effektivt. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader økte banken sine inntekter med kr 8 mill sammenlignet med 1. halvår 2017. Banken har god kostnadskontroll. Kostnadsøkningen på kr 4 mill fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018 skyldes økning i IT-kostnadene.

Nettorenten er økt i kroner sammenlignet med 1. halvår -17, men redusert med 6 basispunkt i prosent av forvaltningskapitalen som følge av sterk konkurranse og økte innlånskostnader.

Resultatet er preget av tre enkelthendelser som i sum påvirker resultatet negativt med kr 63 mill. I forbindelse med en restrukturering av et bedriftsengasjement er det bokført et enkelttap på 40 mill. kr, i tillegg er det beregnet et forventet tap på et større engasjement med betalingsproblemer. Dette er regnskapsmessig beregnet til kr 39 mill. Det er inntektsført 15 mill. kr vedrørende fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept.

12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 5,7 %, og bankens markedsandeler er stabile.

Optimisme, høg aktivitet og investeringsvilje i næringslivet på Helgeland gir en høyere vekst i dette segmentet enn i privatmarkedet. 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet ble 9,5 %.

Av bankens innskuddsmasse på kr 17,0 mrd er 89,6 % innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 83,6 % av kr 27,2 mrd. Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon. Vi er ubestridt lokalbanken på Helgeland, påpeker administrerende direktør Hanne J. Nordgaard.

Arbeidsledigheten var 1,5 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2,2 %.

Boligprisutviklingen på Helgeland har vært negativ i siste kvartal, men omsetningen av boliger er markert høyere så langt i år enn i samme periode i 2017.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, spesielt i turistnæringen, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og vår nærhet til markedet og kjennskap til helgelendingene gjør at vi lykkes, avslutter administrerende direktør Hanne J. Nordgaard.

Delårsrapport første halvår og 2. kvartal 2018

Kontaktpersoner:

  • Hanne J. Nordgaard, adm.dir, tlf 481 11 876
  • Sverre Klausen, finansdirektør, tlf 916 88 286