Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 1. halvår 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 175 mill kr første halvår 2017. Dette er på nivå med første halvår i fjor dersom en ser bort fra engangseffekter.

12 måneders samlet utlånsvekst ble 6,3 % mot landsgjennomsnittet på 5,7 %. Høg aktivitet og investeringsvilje i næringslivet har gitt en forventet høy vekst i dette segmentet. Noe utflating av boligpriser og tregere omløpshastighet for eneboliger i deler av Helgeland påvirker veksten i personmarkedet. Innskuddsveksten ble 9,1 %, noe over landsgjennomsnittet på 6,8 %.

Konkurransen om gode kunder og særlig boliglånskunder som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet og egenkapital er tilspisset. Vi ser likevel at mange Helgelendingene velger den lokale sparebanken, og er fornøyd med at banken har opprettholdt sin posisjon på Helgeland også i første halvår. Rådgiver- og salgsressursene ved de fire største kontorene er styrket som følge av nedleggelse av de minste kontorene. Det er en uttalt målsetting at våre kunder skal oppleve en verdifull rådgivning når de møter banken, blant annet fordi behovet for pensjonsrådgivning er sterkt økende.

Nettorenten er stabil, og nedskrivninger på utlån er på et moderat nivå.

Arbeidsledigheten var 1,8 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av halvåret. Dette er fortsatt lavere enn i Norge med 2,6 %.

Boligprisutviklingen er fortsatt positiv på Helgeland. For eneboliger ble økningen på 4,2% første halvår, mot landsgjennomsnittet på 6,0 %

For leiligheter ble økningen på 6,4 % mot et landsgjennomsnitt på – 0,2 %.

Det er mye optimisme å spore for regionen. Aktørene innen turistnæringen rapporterer svært positive besøkstall og beleggsprosenter, havbruksnæringen nyter fortsatt godt av et høyt prisnivå på laks og investerer i framtidsrettede driftsmidler, utbyggingen av E6 gir lokale oppdrag og samarbeidet mellom regionens industribedrifter er styrket på flere hold. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket kroner synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være relativt gode.

Vi har kapital til å ta vår del av en lønnsom vekst på Helgeland, og ser fram til å delta med finansiering i gode prosjekter.

Halvårsrapport 30.06.2017

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286