Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank i 2015: God vekst og tilfredsstillende resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 280 mill kr i 2015. Det foreslås en utbytte- og gavetildeling på 68,4 millioner kroner (tilsvarende 37,4 % av utbyttegrunnlaget). Utbytte per egenkapitalbevis utgjør kr 2,75 og samlet overføring til gavemidler utgjør 17 mill kr.

Den samlede utlånsveksten ble 8,2 %. Dette er godt over landsgjennomsnittet, og bekrefter at vi driver i en region som ikke i samme grad er påvirket av effekten av de endringer vi ser i oljeindustrien.

Nettorenten er noe økt i kroner og nedskrivninger på utlån er fortsatt på et moderat nivå.

Banken tilpasser seg for framtiden, og ser behovet for å redusere bemanningen som en følge av kraftig endring i kunders bruk av bankens tjenester gjennom økt digitalisering. Kostnader knyttet til omstilling er belastet bankens regnskap med 7,5 mill kr i 2015. Samtidig som den digitale utviklingen vil fortsette med full fart, er vår strategi å være tilstede for våre kunder med sterk kompetanse og en unik lokalkunnskap. Det betyr at vi opprettholder kontorer på de fleste steder på Helgeland.

Boligprisutviklingen på Helgeland viser en vedvarende stabilitet med en gjennomsnittlig prisøkning på eneboliger samlet i hele regionen i 2015 på 2,3 %. Landsgjennomsnittet ble 4,3 %. For leiligheter er tilsvarende tall 3,9 % på Helgeland og 8,6 % for Norge. Selv om utviklingen på Helgeland er lavere enn for landet er det verd å merke seg at vi ikke har hatt reduksjon i boligpriser de siste 20 år. Aktiviteten i boligmarkedet var noe svakere enn normalt i fjerde kvartal. Vi forventer å se større geografiske forskjeller i boligprisutviklingen innenfor regionen enn det vi tidligere har sett.

Arbeidsledigheten (helt ledige) på Helgeland var ved utgangen av året 2,4 %. Dette er lavere enn samlet ledighet i Nordland på 2,7 % og i Norge på 3 %. Det er en del variasjoner i ledighetsraten mellom de større stedene på Helgeland, med høyest ledighet i Brønnøysund.

Selv om vi må forvente en noe økende arbeidsledighet er det verd å nevne at andel offentlig sysselsatte på Helgeland utgjør 37,1 %, mot 30,5 % på landsbasis.

Det er større usikkerhet i flere bransjer i det nasjonale bilde og konkurransen antas å tilta i bl.a. bygg- og anleggsbransjen som følge av at entreprenører ellers i landet ser nordover pga lav aktivitet i eget hjemmemarked. Utbyggingen av E6 på hele Helgeland og vedtatte offentlige byggeprosjekter bidrar likevel til at anleggs- og byggebransjen fortsatt opprettholder høg aktivitet. Dette vil vedvare også i utover 2016.

Gunstig valutakurs og lave kraftpriser er positivt for regionens industribedrifter, og det er igangsatt betydelige investeringer både i Mo i Rana og i Mosjøen. Industrien påvirkes i stor grad av internasjonale konjunkturer noe som gir et mer usikkert bilde på sikt. Helgeland, på lik linje med Nordland som fylke, produserer betydelig mer vannkraft enn regionen i dag nyttiggjør seg. Potensialet for å benytte denne energien til egne industriformål er dermed stort. Dette fordrer imidlertid at det legges til rette rammebetingelsene for oppbygging av ny industri i regionen.

Lakseprisene er opprettholdt på et relativt høyt nivå og gjør at aktørene i denne bransjen leverer svært gode resultater på tross av noe høyere kostnadsnivå og lavere produksjonsvolum. Prisene forventes å være på et høyt nivå gjennom 2016, og den gode lønnsomheten slår positivt ut for utstyrs- og teknologileverandørene.

Gunstig valutakurs forventes å gi en positiv effekt for en økende turistnæring. 2015 ble et rekordår for hotellene i regionen. Nivået på solgte hotellrom forventes å ligge på minimum samme nivå i 2016. 

Den oljerelaterte leverandørindustrien opplever store variasjoner i aktiviteten, dette rammer enkeltbedrifter og antall sysselsatte i sektoren. Selv om Helgeland relativt sett er mindre avhengig av oljesektoren enn det vi ser på Sør- og Sørvestlandet er deler av regionen utsatt som følge av Statoils innstramming i aktiviteten. I Alstahaugområdet forventes dette å gi seg utslag i høyere arbeidsledighet og lavere boligpriser.

Befolkningsutviklingen på Helgeland ble også i 2015 lavene enn i landet for øvrig. Økende studietilbud og forskningsmiljø ved Campus Helgeland bidrar sterkt til å skape et akademisk miljø, og antall studenter er økende. Et godt samarbeid med Helgelands industribedrifter gir interessante jobbmuligheter for begge i et parforhold, noe som er vesentlig for å snu trenden i denne utviklingen. Dette vil sammen med integrering av en stadig økende innvandring være avgjørende dersom regionen skal lykkes med en positiv utvikling i de rette alderssegmenter.

Utsiktene i Norge er mer usikre og uforutsigbare enn de har vært på lenge. Selv om Helgeland så langt synes å ha kommet bedre ut enn mange andre regioner i landet, er det grunn til å presisere at det er usikkerhet knyttet til framtidige forhold.

Helgeland Sparebank vil fortsette sitt sterke engasjement for å oppfylle visjonen om å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Konkret betyr dette at helgelendingene skal møte kompetente rådgivere som kjenner lokalsamfunnet, kunden og bedriften.

Av årets resultat foreslås 17 mill kr til gavemidler, kroner som skal komme kulturliv, idrett, forskning og undervisning på Helgeland til gode. Banken viderefører avtalen med Ungt Entreprenørskap om økonomiopplæring i skolene, og bruker et helt årsverk til denne arbeidet i 2016.

Delårsrapport fjerde kvartal 2015

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286