Hopp til hovedinnhold

Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 188 mill kr pr tredje kvartal 2015. Nettorenten er opprettholdt i kroner og prosent, og nedskrivninger på utlån er moderat.

Det generelle verdifallet i obligasjonsmarkedet ga en urealisert nedskrivning på bankens likviditetsbeholdning (rentebærende verdipapirer).

Utlånsveksten til personkunder er svært god og høyere enn landssnittet, mens innskuddsveksten synes å flate noe ut fra tidligere kvartal.

Den betydelige konkurransen om boliglånskunder og solide bedriftskunder fortsetter, og boliglånsrenten ble for tredje gang i inneværende år satt ned i begynnelsen av september. Innskuddsrenten er markedstilpasset, og vi ser at et lavt rentenivå på innskudd øker interessen for alternative spareformer.

Boligprisutviklingen på Helgeland viser en vedvarende stabilitet, med en gjennomsnittlig prisøkning på eneboliger samlet i hele regionen pr tredje kvartal på 7,1 %. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 6,2 %. For leiligheter er tilsvarende tall 6,3 % på Helgeland og 8,2 % for Norge.

Arbeidsledigheten på Helgeland var tredje kvartal på 2,6 % uendret fra utgangen av 1. halvår. Dette er lavere enn samlet ledighet i Norge på 2,9 %. Det er en del variasjoner i ledighetsraten mellom de større stedene på Helgeland, med høyest ledighet i Brønnøysund.

Det er fremdeles forsiktig optimisme i næringslivet på Helgeland. Utbyggingen av E6 er igangsatt og gir lokale ringvirkninger for flere næringer. Det er høg aktivitet i byggesektoren med store investeringer både i privat og offentlig sektor. Gunstig valutakurs er positivt for regionens eksportbedrifter, og økt tilgang til rimelig fornybar kraft gir  muligheter for grønn og fremtidsrettet industri.

I forhold til olje- og gassektoren opplever leverandørindustrien store variasjoner i aktiviteten, dette rammer enkeltbedrifter og antall sysselsatte i sektoren.

Lavere befolkningsutvikling på Helgeland enn i landet for øvrig er utfordrende. Dette gjelder særlig i aldersgruppen 25 – 45 år. Økende studietilbud og forskningsmiljø ved Campus Helgeland bidrar sterkt til å skape et akademisk miljø. Godt samarbeid med Helgelands industribedrifter gir interessante jobbmuligheter for begge i et parforhold, noe som vil være avgjørende for å snu trenden i denne utviklingen.

Helgeland Sparebank vil på ulike felt videreføre sitt engasjement for å oppfylle visjonen om å være en drivkraft for vekst på Helgeland.  I slutten av oktober utgis magasinet Horisont for andre gang. Denne gangen har vi valgt å sette fokus på kultur – og opplevelsesnæringen og den verdiskapning og betydning den har for regionen. Magasinet sendes alle helgelendinger postalt, i tillegg til at det gjøres tilgjengelig digitalt på bankens nettsider og i sosiale medier. På den måten ønsker vi å bidra til å spre kunnskap og ikke minst skape en stolthet som bygger opp under en sterk framtidstro på en region i vekst.


Delårsrapport pr tredje kvartal 2015

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777

Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286