Hopp til hovedinnhold

Fortsatt sterk vekst og godt resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 261 mill kr i første halvår 2016. Tilsvarende tall for første halvår 2015 var 129 mill kr.

Bak resultatet ligger en sterk basisdrift, økt resultatandel fra Helgeland Invest AS og inntektsføring av pensjon som følge av endring fra ytelses- til innskuddsbasert ordning.

12 måneders utlånsvekst på 10,7 % er godt over landsgjennomsnittet. Dette er en bekreftelse på et forholdsvis høyt aktivitetsnivå på Helgeland, samt delvis et resultat av DNB sin nedleggelse av flere kontorer. Innskuddsveksten ble også over landsgjennomsnittet med 8,3 %. Banken har på slutten av første kvartal fornyet en større kommuneavtale, inngått nye kommuneavtaler og har fått flere nye bedriftskunder med større innskuddsvolum. Dette bidrar til at banken opprettholder en høy egenfinansiering gjennom innskudd fra egne kunder.

I den sterke konkurransesituasjonen som er både i person- og bedriftsmarkedet er det svært gledelig at banken oppholder nettorenten. Kostnadene er på bransjenivå, og vil gradvis reduseres utover året med effekten av nedbemanning gjennomført i første kvartal. Utlånstapene er fortsatt relativt lave.

Arbeidsledigheten var 2,3 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av første halvår. Dette er fortsatt lavere enn i Norge med 2,9 %. Boligprisutviklingen viste en høyere gjennomsnittlig utvikling enn landsgjennomsnittet (for eneboliger 12,5 % mot 7,3 % i Norge). Det rapporteres om en god sesong for turistnæringen, de lokale ringvirkningene av E6-utbyggingen er større en forutsett, sjømatnæringen leverer historisk gode resultater og industrien nyter godt av lav kronekurs, samtidig som det er et økende fokus på framtidige «grønne» løsninger. Oppsummert er det mye positivt i vår region, men likevel forventer banken at Helgeland på sikt i større grad vil bli påvirket av landets økonomiske utvikling.

Delårsrapport første halvår 2016

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286