Hopp til hovedinnhold

Sterk vekst og godt resultat i første kvartal 2016

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 154 (71) mill. kr i første kvartal 2016. Dette inkluderer engangseffekt på 75 mill. kr etter omdanning av bankens pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert.

12 måneders utlånsvekst på 9,1 % er godt over landsgjennomsnittet. Dette er delvis er et resultat av DNB sin nedleggelse av flere kontorer på Helgeland, men også en bekreftelse på fortsatt investeringsvilje blant både person- og bedriftskunder. Innskuddsveksten ble på landsgjennomsnittet, med 4,3 %.

Det er en rivende teknologisk utvikling og en kraftig endring i kunders bruk av digitale tjenester. Dette er en framtid banken tilpasser seg, dels gjennom fortløpende implementering av nye digitale løsninger og videreutvikling av bl.a. mobilbanken, og dels gjennom tilpasning av bemanningen. Banken er svært tilfreds med at vi i første kvartal kom i mål med frivillige sluttavtaler, som gjør at antall årsverk gradvis reduseres med ca 15 inneværende år. Kostnader knyttet til denne omstillingen ble belastet i siste kvartal 2015.

Nettorenten er stabil og nedskrivninger på utlån er fortsatt på et lavt nivå.

Arbeidsledigheten var 2,5 % (helt ledige på Helgeland) pr. utgangen av første kvartal. Dette er fortsatt lavere enn i Norge med 3,3 %. Boligprisutviklingen viste en høyere gjennomsnittlig utvikling enn landsgjennomsnittet (for eneboliger 8,9 % mot 2,2 % i Norge). Selv om det er flere faktorer som bidrar til en sterkere optimisme på Helgeland enn i landet for øvrig, må vi forvente at også Helgeland vil merke innstramningene som skjer i flere bransjer.

Delårsrapport første kvartal 2016

Kontaktpersoner:

  •  Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286