Hopp til hovedinnhold

Nyheter og informasjon til investor

Vellykket plassering av rettet emisjon

På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 130 millioner.

Helgeland Sparebank planlegger rettet emisjon

Helgeland Sparebank planlegger å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 130 millioner rettet mot eksisterende eiere og utvalgte nye investorer. Formålet med den rettede emisjonen vil være å øke egenkapitalen i banken med henblikk på bankens muligheter for lønnsom vekst de kommende 12-18 måneder.

Fortsatt sterk vekst og godt resultat i tredje kvartal 2016

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 367 mill kr pr 30.09.16. Tilsvarende tall i fjor var 188 mill kr. Banken vil nå innhente egenkapital for å bidra til finansiering av den positive aktiviteten på Helgeland.

Fortsatt sterk vekst og godt resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 261 mill kr i første halvår 2016. Tilsvarende tall for første halvår 2015 var 129 mill kr.

Sterk vekst og godt resultat i første kvartal 2016

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 154 (71) mill. kr i første kvartal 2016. Dette inkluderer engangseffekt på 75 mill. kr etter omdanning av bankens pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert.

Helgeland Sparebank i 2015: God vekst og tilfredsstillende resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 280 mill kr i 2015. Det foreslås en utbytte- og gavetildeling på 68,4 millioner kroner (tilsvarende 37,4 % av utbyttegrunnlaget). Utbytte per egenkapitalbevis utgjør kr 2,75 og samlet overføring til gavemidler utgjør 17 mill kr.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valg skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 11. - 24. februar 2016.