Hopp til hovedinnhold

Nyheter og informasjon til investor

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 276 mill kr pr 30.09.17. Dette er på nivå med samme periode i fjor dersom en ser bort fra engangseffekter i 2016. Resultatet gir en EK-avkastning på 9,2 %.

Helgeland Sparebank endrer sitt distribusjonsnett

Styret i banken har vedtatt endringer i bankens fremtidige distribusjonsnett. Dette innebærer at bankens kontor i Hattfjelldal, på Trofors, Herøy, Nesna, Onøy og Vega avvikles med virkning fra 1. juli 2017.

Helgeland Sparebank i 2016: Sterk vekst og godt resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 452 millioner kroner for 2016. Tilsvarende tall i fjor var 280 mill kr. Bak resultatet ligger god basisdrift, økt resultatandel fra tilknyttet selskap, og inntektsføring av pensjon som følge av endring fra ytelses- til innskuddsbasert pensjon. Tap på utlån er fortsatt moderate.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valg skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 9. - 26. februar 2017.

Vellykket plassering av rettet emisjon

På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 130 millioner.

Helgeland Sparebank planlegger rettet emisjon

Helgeland Sparebank planlegger å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 130 millioner rettet mot eksisterende eiere og utvalgte nye investorer. Formålet med den rettede emisjonen vil være å øke egenkapitalen i banken med henblikk på bankens muligheter for lønnsom vekst de kommende 12-18 måneder.