Hopp til hovedinnhold

Utbytte

Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning.

Utbyttepolitikk 

Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. 

Konsernets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Avkastning

Banken har som målsetting å oppnå en egenkapitalavkastning som er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Mål for egenkapitalavkastning er 10 % (konsern).

Utbetalt utbytte de siste årene: 

Utbytte for regnskaps-
året
Dato for vedtak Dato for utbetaling Kontant-utbytte per EK-bevis
2016 29.03.2017 11.04.2017 kr. 3,75
2015 30.03.2016 12.04.2016 kr. 2,75
2014 25.03.2015 14.04.2015 kr. 2,50
2013 26.03.2014 08.04.2014 kr. 1,80
2012 20.03.2013 05.04.2013 kr. 1,30
2011 28.03.2012 12.04.2012 kr. 1,90
2010 28.03.2011 08.04.2011 kr. 2,75
2009 25.03.2010 12.04.2010 kr. 1,16