Hopp til hovedinnhold

Utbytte

Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning.

Utbyttepolitikk 

Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet.

Konsernets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Avkastning

Banken har som målsetting å oppnå en egenkapitalavkastning som er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Mål for egenkapitalavkastning er 10 % (konsern).

Utbetalt utbytte:

Utbytte for regnskaps-året Dato for utbetaling Kontant-
utbytte
per EK-bevis
2017 11.04.2018 kr 4,00
2016 11.04.2017 kr 3,75
2015 12.04.2016 kr 2,75
2014 14.04.2015 kr 2,50
2013 08.04.2014 kr 1,80
2012 05.04.2013 kr 1,30
2011 12.04.2012 kr 1,90
2010 08.04.2011 kr 2,75
2009 12.04.2010 kr 1,16