Hopp til hovedinnhold

Ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Lov om ny uførepensjon for privat sektor trådte i kraft 1. januar 2016. De nye reglene gjør at uførepensjon i tjenestepensjonsavtalene vil harmonere med de nye bestemmelsene for uføretrygd i folketrygden, som trådte i kraft 1. januar 2015.

Dette er hovedtrekkene ved ny uførepensjon: 

Ny uførepensjon inkludert uføretrygd fra NAV, kan maksimalt utgjøre 75 % av den ansattes lønn. Har den ansatte fripoliser og/eller oppsatte rettigheter fra tidligere arbeidsgiverforhold, skal disse tas til fradrag i uførepensjonen vedkommende har gjennom nåværende arbeidsgivers pensjonsordning.

De nye maksimale rammene for ny uførepensjon utgjør summen av følgende:  

Grunnsats: 

  • 3 prosent av lønn opptil 12 G
  • 25 prosent av Grunnbeløpet, maksimert til 6 prosent av den ansattes lønn                          

 Tilleggssats: 

  • 66 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G

Arbeidsgiver har frist til 31. desember 2016 med å tilpasse pensjonsavtalen til nytt regelverk.

Våre kunder som har avtale i Frende Forsikring vil bli kontaktet direkte for å diskutere ulike alternativ som er aktuelle for deres pensjonsordning.