Hopp til hovedinnhold

Innskytervalg til forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Valg av innskytervalgte forstandere skjer på valgdag(er) og foregår elektronisk i dagene 11. - 24. februar 2016. Selve valget foregår via bankens hjemmeside. Innskytere som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID, kan avgi stemme i bankens lokaler samme periode. Det skal velges 2 medlemmer for perioden 2016/2019 og 7 varamedlemmer for 2016.

Medlemmer velges for fire år, mens varamedlemmer velges for ett år.

Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Oversikt over hvem som er på valg

Opplysningene er også tilgjengelig i bankens lokaler.

Innskyternes valgkomité vil fremme forslag på kandidater, men også stemmeberettigede innskytere kan foreslå kandidater. Forslag sendes Helgeland Sparebank v/ Brit Søfting, Postboks 700, 8654 Mosjøen
senest 13. januar 2016, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.

VALGKOMITEENS ENDELIGE INNSTILLING

kan lastes ned her og er også lagt ut i banklokalene.

STEMMERETT

Når det gjelder stemmerett vises det til bankens vedtekter pkt. 3-2 hvor det fremgår at innskytere som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget.
Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. Som medlemmer og varamedlemmer kan innskyterne bare velge
myndige personlige innskytere som har stemmerett i samsvar med ovenstående. Disse er også pliktige til å motta valg. 

Mo i Rana, den 4. januar 2016
Per Gunnar Hjorthen
forstanderskapets leder

----------------

PÅ VALG I 2016:

Av de innskytervalgte medlemmene i forstanderskapet er disse på valg i 2016:

  • Helge Stanghelle, Mo i Rana
  • Kjell Idar Juvik, Hemnesberget

Samtlige syv innskytervalgte varamedlemmer er på valg i 2016:

  • Sten Oddvar Solhaug, Korgen
  • Torill Beate Risøy, Nesna
  • Håkon Lund, Lurøy
  • John Luktvasslimo, Elsfjord
  • Inger Robertsen, Vevelstad
  • Laila Furu Vold, Herøy
  • Sølvi Kristoffersen, Brønnøysund