Hopp til hovedinnhold

Innskytervalg til forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Valg av innskytervalgte forstandere skjer på valgdag(er) og foregår elektronisk i dagene 9. - 26. februar 2017. Selve valget foregår via bankens hjemmeside på Internett. Innskytere som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal velges 2 medlemmer for perioden 2017/2020, og 9 varamedlemmer; 4 for 2017 og 5 for perioden 2017/2018.

Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Oversikt over hvem som er på valg

Opplysningene er også lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler.

Valgkomiteen vil fremme forslag på kandidater, men også stemmeberettigede innskytere kan foreslå kandidater. Forslag sendes Helgeland Sparebank v/ Brit Søfting, Postboks 700, 8654 Mosjøen senest 10. januar 2017, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.

VALGKOMITEENS ENDELIGE INNSTILLING

kan lastes ned her, og er også lagt ut i banklokalene.

STEMMERETT

Når det gjelder stemmerett vises det til bankens vedtekter §3-4 hvor det fremgår at alle som har innskudd i banken kan avgi stemme.  Minstekravet er at alle som har, og som i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Som medlemmer og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett i samsvar med ovenstående. Disse er også pliktige til å motta valg.

  

Mo i Rana den 3. januar 2017
Per Gunnar Hjorthen
forstanderskapets leder

---------------------------------

PÅ VALG I 2017:

Av de innskytervalgte medlemmene i forstanderskapet er disse på valg:

 • Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen
 • (NY for Håmund Ivarrud)

Samtlige innskytervalgte varamedlemmer er på valg i 2017:

 • Reidun Breirem, Mo i Rana
 • Håkon Lund, Lurøy
 • Laila Furu Vold, Herøy
 • Sølvi Kristoffersen, Brønnøysund
 • Lillian Solvang, Vevelstad
 • Britt Nora Asphaug, Mosjøen
 • Ellen Schjølberg, Trofors
 • Kirstin Bygdås, Korgen
 • Jostein Nybakken, Brønnøysund