Hopp til hovedinnhold

Garantiordning for lån, kontantstøtte og tiltak til grundere

Lånegarantien for små og mellomstore bedrifter fra regjeringen administreres av bankene som gjør jobben med å innvilge lån der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet. Søknadsfrist for ordningen er utvidet til juni 2021.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen gjelder bedrifter som er rammet økonomisk av korona og som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold. Vi har samlet spørsmål og svar om disse likviditetslånene, og oppfordrer til at du tar kontakt med din rådgiver om det er aktuelt å søke.

Bedriftssenteret kan også videreformidle kontakt; 75 11 90 00, e-post: bedriftssenteret@hsb.no

Lånegarantiordningen for små- og mellomstore bedrifter har en ramme på 50 milliarder kroner, der Helgeland Sparebank har fått over 250 millioner til rådighet og skal administrere disse overfor kunder i en krevende tid. Selv om noen av kontorene har stengt dørene for kundebesøk grunnet korona, er banken åpen og våre kunderådgivere tilgjengelige for å bistå deg på telefon og i digitale kanaler.

Krav fra myndighetene for å motta likviditetslån:

Regjeringen innfører en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Myndighetene har stilt følgende krav til slike likviditetslån:

 • Garantiordningen gjelder lån til små og mellomstore bedrifter som på grunn av Koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel
 • Ordningen gjelder bare bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold.
  1. Ordningen gjelder ikke for foretak der men enn halvparten av aksjekapitalen er tapt
  2. Ordningen gjelder ikke for DA/Enk-foretak der mer enn halvparten av bokført egenkapital er tapt 
  3. Ordningen gjelder ikke for foretak som var i økonomiske vanskeligheter før 31.12.2019
 • Foretaket må være mer enn 3 år
 • Garantiordningen dekker 90 prosent av finansforetakets risiko
 • Likviditetslån til hver bedrift skal samlet sett ikke overstige;
  1. To ganger lønnskostnader i 2019 (evt. beste anslag for ny-oppstartede selskap)
  2. 25% av omsetning i 2019
  3. 50 millioner kroner
 • Nedbetalingstid på maksimalt 6 år hvorav inntil 12 mnd avdragsfrihet.
  • OBS: De som har fått innvilget lån med nedbetalingstid på 3 år kan søke om å utvide til 6 års nedbetalingstid. 
 • Ikke adgang for å betale ut utbytter i nedbetalingsperioden. 

Formål med ordningen og vilkår:

Formålet med lån under ordningen kan være driftsutgifter eller investeringer. Driftsutgifter kan omfatte alle løpende utgifter, herunder betjening av eksisterende gjeld. Dersom formålet med lånet er finansiering av investeringer, skal finansforetaket innhente og vurdere informasjon fra lånesøker som dokumenterer at investeringene er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid. (dvs. drifts- og investeringsbudsjett). Med lån menes kredittavtale etter finansavtaleloven, dvs. nedbetalingslån og kassekreditter.

I tillegg til markedsmessig låne- og kredittrente betaler kunden en årlig garantiprovisjon som følger:

 • Lån med løpetid inntil 1 år: 0,25 % av den delen av lånebeløpet som er garantert
 • Lån med løpetid over 1 år skal garantiprovisjonen utgjøre 0,5 % av den delen av lånebeløpet som er garantert
 • For lån som innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon på forlengelse inntil 3 år, skal garantiprovisjonen utgjøre 0,5 % av lånebeløpet som er garantert.
 • Garantiprovisjonen skal angis i tilbudsbrevet til lånesøker

Les forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Ofte stilte spørsmål og svar om lånegarantiordningen

Hvem kan søke om statsgaranterte lån?

Ordningen kan benyttes av bedrifter med mindre enn 250 ansatte og med lavere enn 492 555 000 kroner i omsetning. Bedriften skal også være levedyktige på sikt. 

Hvor mye kan min bedrift søke om gjennom ordningen?

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019 og være bedriftens likviditetsbehov som følge av koronaepidemien. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner.

Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

Løpetiden er maksimalt seks år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til juni 2021.

Hvordan søker bedriften min om statsgarantert lån?

Du kan søke om statsgarantert lån ved å ta kontakt med din rådgiver i Lokalbanken, eller ta kontakt med kundeservice som formidler videre kontakt: 75 11 90 00, kundeservice@hsb.no

Kontantstøtteordningen

Regjeringen etablerer kontantstøtte til virksomheter som er rammet av korona. Forslaget går ut på at staten dekker en del av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning og inntekt som følge av korona og smittevernstiltakene. Ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned. Foreløpig gjelder dette to måneder, men kan utvides. Dette vil bli ordning der bedriftene kan søke støtte gjennom en sentral digital portal hvor behandlingen skal være automatisert. Bankene tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten.

Skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal utbetales som kontantstøtte som kommer næringlivet til gode så fort som mulig. Det er forespeilet at informasjon om dette kommer 17. april. 

Skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med vesentlig fall i omsetning og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikring.

Skal være midlertidig

Kompensasjonen skal gjelde for to måneder, men ordningen kan bli forlenget 

Skal treffe bredt

Målet er å etablere én bred ordning som treffer bredt, slik at sannsynligheten for å måtte innføre spesialordninger mot enkeltbransjer og enkelttilfeller reduseres.

Skal være enkel

Det skal være så enkelt som mulig å benytte og administrere ordningen.

Skal kunne etterleves og kontrolleres

Bedriften må selv søke om støtte og vil samtidig stå ansvarlig for at informasjonen de oppgir er riktig slik at ordningen ikke misbrukes. Det skal også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Våre næringslivskunder har naturlig nok mange spørsmål knyttet til den varslede kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april, men den vil først bli operativ etter endelig behandling i Stortinget 14. april og notifisering i ESA. Forutsatt de nødvendige formelle vedtak, vil ordningen etter planen være operativ og kunne motta og behandle søknader fra og med 17. april, med automatisert utbetaling til søkere som får søknaden godkjent.

For å bidra til å dekke noe av informasjonsbehovet om ordningen, er portalsiden for ordningen åpnet. Dette er den autorative kilden for hva man vet om ordningen inntil den er operativ og kan ta imot søknader.

Ikke aksjeselskap?

Midlertidig inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Har du et gjennomsnitt på 600 000 kroner eller høyere, vil du få 80 prosent av 600 000 kroner. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Ordningen er foreløpig ikke vedtatt.

Sykepenger ved koronarelatert fravær
Du kan få sykepenger fra og med fjerde dag når fraværet skyldes koronaviruset. Skatter og avgifter Utsatt innbetaling av 1. termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august (for de med ansatte) Les mer om endringene på nav.no 

Tiltak for å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter

For å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter har det kommet tiltak som skal stimulere til videre aktivitet, samt hindre permitteringer. En vesentlig del av regjeringens tiltak vil kanaliseres gjennom Innovasjon Norge. Tiltakene nedenfor venter på behandling i Stortinget, men allerede nå tilbys avdragsutsettelse på lån, lavere renter og økt finansieringsgrad for oppstarts finansiering. Ytterligere informasjon er å finne på Innovasjonnorge.no